Reglemente

§ 1.
Ändamål

Corpsens ändamål är ”att undan eldens härjning rädda lif och lös egendom, samt det bergade wårda” genom att bistå kommunens räddningskår vid eldsläcknings- och räddningsuppdrag.
Corpsen skall därjämte kulturellt vidmakthålla sitt ursprung och sina traditioner samt väl vårda sina klenoder och sin materiel och utrustning.

§ 2.
Medlemskap

Corpsen utgöres av medlemmar enl. förteckning (matrikel), som på begäran må överlämnas till kommunens räddningschef.
Corpsen må ha aktiva medlemmar och veteraner.
Directionen (styrelsen) kan till hedersmedlemmar utse dem, som tillhört Corpsen i minst femtio år eller på annat särskilt sätt gjort sig förtjänta härav.
Endast V:e avd., Musiken, må ha kvinnliga medlemmar.
Medlemsförteckning (matrikel) må vid behov tryckas och utges.

§ 3.
Organisation

Corpsens organisation, ”som för att wara gällande icke behöfwer någon annan sanction än av Corpsens egna medlemmar är:”
Corpschef och Second-chef
Administrativa Seconder (Sekreterare och kassör).
Adjutanter och Standarförare.
I:a avdelningen, tidigare Eldsläcknings-Compagniet (Grön).
II:a avdelningen, tidigare Bevaknings-Compagniet (Gul).
III:e avdelningen, tidigare Transport-Compagniet (Röd).
IV:e avdelningen, tidigare Räddnings-Compagniet (Vit).
V:e avdelningen, Musikkår (Blå).
Inom varje avdelning (Compagni) finnes avdelningschef (Compagnianförare) samt minst två ställföreträdare (Ordningsmän).
”Till följe av denna indelning har hvarje medlem åtagit sig lika maktpåläggande medborgerliga skyldigheter, fastän olika utöfwandet. Samhällets blickar kommer att följa oss. Samhällets tacksamhet blifwe vår belöning.”
Corpsen må ha särskild Beredskapsavdelning med medlemmar ur samtliga avdelningar (Compagnier).

§ 4.
Val och omröstning

Den samlade Corpsen är högsta instans ”och så är och förbli det genom tiderna”.
Corpschef och Second-chef, Administrativa Seconder väljes av och inom Corpsen.
Samma gäller val av avdelningschef (Compagni-anförare) och ställföreträdare (Ordningsman), inom varje avdelning (Compagni), dock med förslag från respektive avdelning (Compagni).
Corpschefen utser minst tre Adjutanter (Assistenter), som tillika är fanbärare, samt Standarförare.
Corpschefen äger utse Materialförvaltare (Tillsyningsman).
Alla val inom Corpsen verkställes genom öppen omröstning med enkel majoritet.
Endast verkligen tvistiga och betydande frågor skall efter Direktionens avgörande bli föremål för sluten omröstning.
Övriga frågor skall avgöras genom öppen omröstning med enkel majoritet.

§ 5.
Medlemmars skyldigheter

Att ingå i Corpsen är och förbli alltid beroende av fri vilja, men de som vinner inträde, ikläder sig därmed som hedersplikt, skyldigheten att underkasta sig de för Corpsen nu gällande och framdeles blivande föreskrifter.
Vite för förseelse mot reglemente utgår icke, men den, som ej efterkommer befäls bud, har sig själv från Corpsen uteslutet, dock likväl först sedan övriga medlemmars mening inhämtats.

§ 6.
Medlemmars antagande och utträde

Medlemmar kan antagas endast vid Corpsens mönstringar.
Inträdesansökande skall anmäla sig skriftligen hos någon av avdelningscheferna (Compagni-anförarna), som i sin ordning skall överlämna ansökan till Administrative Second (sekreteraren), för föredragning vid ”Directionen” nästkommande sammanträde.
Ansökan underställes därefter hela Corpsen för avgörande. Beviljas inträde skall det ankomma ”Directionen” att om inte särskilda skäl däremot föreligger, bestämma, vilken avdelning (Compagni) nyintagne skall tillhöra.
Intagning av nya medlemmar sker endast på årsdagen.
Medlem, som önskar avsäga sig sin befattning, skall, såvida han ej kan visa laga förfall, inkomma med skriftlig utträdesansökan senast en månad före utträde, Corpsen dock obetaget att på giltiga skäl honom därigenom bevilja utträde eller utesluta.
Medlem, som av åldersskäl vill lämna aktiv tjänst, må, därest han har minst 35 tjänsteår, kvarstå som veteran, om hela Corpsen så beslutar.

§ 7.
Mönstring

Mönstring skall ske minst fyra gånger om året, ”hwarest hela Corpsen samlas för att på detta sätt wisa samhället att Corpsen är organiserad och färdig till effektiv tjänstgöring.”
Första mönstringen för året sker andra söndagen i mars månad och är tillika Corpsens allmänna sammankomst (Årsmöte).
Första lördagen i augusti månad anses såsom Corpsens stiftelsedag och sker då mönstring på Österportstorg och Stortorget med fanparad och med Berghmanska sprutan enligt tradition.
Corpschefen äger dock, såvida han finner anledning därtill, oftare inkalla Corpsen. Avdelningscheferna (Compagni-anförarna) må också inkalla sina avdelningar (Compagnier) för övning och utbildning.
Beredskapsavdelningen och V:e avdelningen har utöver mönstringar särskilt utbildningsprogram och övningar.

§ 8.
Direction (styrelse) och revisorer

Den verkställande makten anförtros åt en ”Direction”, som består av befäl enligt följande:
Corpschefen är ordförande, second-chefen vice ordförande. Två st Administrativa Seconder, av vilka en är sekreterare och en kassör.
Avdelningscheferna (Compagni-anförarna) och Adjutanterna (Assistenterna) samt Standarföraren”.
Corpsen firma tecknas av Chefen av Administrativ second (Kassör) var för sig.
Avdelningschef (Compagni-anförare), som är förhindrad att deltaga i Directionens sammanträde, skall insätta sin ställföreträdare (Ordningsman).
Corpsens kassa förvaltas av Administrativ second (kassör), som vid allmänna sammankomsten i mars månad har att avgiva redovisning för föregående verksamhetsårs förvaltning.
Corpsens verksamhetsår är kalenderår.
Den Administrativ Seconden (sekreteraren) har att vi allmänna sammankomsten avge verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Corpsen utser tvenne revisorer jämte en suppleant för att granska Corpsens räkenskaper.
Revisionsberättelse avges vid allmänna sammankomsten (årsmötet).

§ 9.
Avgifter

Varje medlem erlägger till Corpsen en årsavgift, som fastställes på allmänna sammankomsten (årsmötet) och erlägges före mars månads utgång.
Ny medlem erlägger vid inträdet särskild avgift, som fastställes i likhet med. vad ovan säga om årsavgift.
Varje avdelning (Compagni), även Beredskapsavdelningen, må därutöver uttaga en avgift, som beslutas och disponeras av avdelningen

§ 10.
Föreskrifter vid eldsvådor

”Corpsen hörsammar de föreskrifter, som den vid eldswådor (räddningsuppdrag) i allmänhet erkände högste Befälhafwaren (räddningchef eller utryckningsledare) vid elden till ordningens bibehållande meddelar, men i öfwrigt emottager icke Corpsens medlemmar befallning omedelbarligen af någon än sin Befälhafware”

§ 11.
Uniformer etc
.

”Det blifwe hwarje medlems skyldighet att oförtöfwat anskaffa sig i reglementet fastställde Beklädnadspersedlar.”
Corpsen skall vid mönstring och uppdrag vara iförda uniform av fastställd modell, blå rock och hjälm eller overall (vid lämpliga tillfällen).
Civil klädsel (särskilt påkallad).
Beredskapsavdelningen har vid särskild mönstring och uppdrag utrustning med iakttagande av arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser och anvisningar.
Avdelningarna (Compagnierna) skiljas genom färgen på axelklaffarna och brodyrmärke med samma bakgrundsfärg på vänster arm (8-9 cm ned från axelsömmen), som för:
I:a avdelningen är grön, II:a avdelningen är gul, III:e avdelningen är röd, IV:e avdelningen är vit, V:e avdelningen (Musikkåren) är blå, men har eget uniformsreglemente. Samtliga befäl har på hjälmen sköld med initialerna F B och avdelningens färg runt skölden.
Corpschefen, Second-chefen har tre, respektive två stjärnor, samt ett bredare guldband runt krage och axelklaffar.
Administrative Seconder och avdelningscheferna (Compagni-anförarna) och Adjutanterna (Assistenterna), samt standarförare har en stjärna och ett smalare guldband runt krage och axelklaffar.
I:e och II:e ställföreträdare (Ordningsman) har en stjärnknapp (Pixknapp).
Adjutanter (Assistenter) bär i förekommande fall halsbricka, axelträns och visselpipa. Chefer bär kommandostav.
Vid parader bäres blå uniformsrock, mörkblå eller svarta byxor, svarta lågskor, bälte samt stora medaljer och befäl bär vita handskar. Angående medaljer, se bitext.
Fanvakten bär vit långrock, specialhatt, mörkblå eller svarta byxor, svarta lågskor, brandbälte, brandyxa, flätad livlina samt stora medaljer.
Beredskapsavdelningen må bära grå axelklaffar vid enskilt framträde i beredskapsuniform. När befäl avgår skall samtliga gradbeteckningar avtagas och återlämnas till Directionen.

§ 12.
Inställelseplikt

Vid kallelse inställer sig varje aktiv medlem på anbefalld plats och anmäler sig hos avdelningschefen (Compagni-anföraren) eller ställföreträdaren (Ordningsmannen).
Förhinder skall ovillkorligen anmälas till närmaste chef eller om denne inte nås till en av avdelningens två ställföreträdare.
Veteraner må inställa sig och har ej uniformsplikt. Vid parad skall mörk kostym och stora medaljer bäras.

§ 13.
Ändringar i reglementet

Ändringar i detta reglemente kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet vid allmän sammankomst (årsmötet).
Dock skall alltid iakttagas att eventuella ändringar inte får strida mot gällande lagar, författningar, anvisningar och ingångna avtal.
Förslag till ändringar i reglementet skall alltid anges särskilt i kallelsen till den allmänna sammankomsten (årsdagen).

§ 14.
Upplösning

Beslut om Corpsens upplösning är ej giltigt om inte alla aktiva medlemmar samtycker därtill eller beslut fattas med 5/6 majoritet på två mönstringar, efter varandra, varav den ena skall vara Corpsens allmänna sammankomst (Årsmöte).
Beslut om upplösning av Corpsen skall innefatta bestämmelser om disposition av Corpsens tillgångar, varvid återlånad materiel av Ystads Fornminnesförening skall återställas jämte övrig kulturell materiel och arkiv, som kan vara av intresse att bevaras av denna förening. Övriga tillgångar skall användas för de syften som anges i § 1 av detta reglemente.

Ystad den 14 mars 2004
Chefen       Second-chefen        Adm-second (sekreterare)
Adm-second (Kassör)      Standarförare
I:sta Adj      II:e adj     III:e adj     IV:e adj
C I:a avd       C II:a avd     C III:e avd     C IV: e avd     C V:e avd